Blog
Home

Blog

Một trong những “trăn trở” lớn nhất của các ứng viên sau khi qua vòng nộp hồ sơ đó là chuẩn bị tinh thần bước vào kì thi đầu vào của chương trình Cao học Việt Bỉ. Vốn được biết đến là một trong những chương trình thực tiễn nhất tại Việt Nam, điều này [...]